برای شرکای تجاری

برای شرکای تجاری

مشارکت ما با شرکای تجاری بر پنج اصل زیر استوار است
- ارتباط
مشارکت تجاری موفق ما به ارتباطات روشن و مداوم نیاز دارد. هرچقدر هم که شرکت های ما به هم نزدیک باشند، ممکن است سبک های ارتباطی و انتظارات از طرفین متفاوت باشد، بنابراین بهتر است در اوایل روابط تجاری قوانین و دستورالعمل هایی را به صورت مشترک تعیین کنیم. اگر یکی از سیستمهای مورد توافق ما پاسخگوی نیازهای مشترک ما نباشد، ما با جلسات مشترک راهکارهای جدیدی برای حل مشکل تعیین کرده و برنامه ی مورد نظر را دوباره اجرا خواهیم کرد.
-تمامیت
در صورت عدم اعتماد متقابل و یکپارچگی شفاف، مشارکت تجاری عمر طولانی نخواهد داشت چرا که صداقت یک ویژگی اساسی برای شرکای تجاری است. هرکدام از ما باید در خصوص مواردی از توافق که به دست شریک دیگر انجام می شود احساس اطمینان و اعتماد داشته باشیم.
-چشم انداز
ما، به عنوان شرکای تجاری مناسب، باید در خصوص چشم انداز شراکتمان هماهنگی و درک متقابل داشته باشیم. علاوه بر این، ما باید برای رسیدن به اهداف و تحقق چشم انداز ، یکدیگر را تشویق کنیم اگر یک شریک توانایی قوی تر در تدوین چشم انداز و ایجاد نقشه داشته باشد ، در این صورت شریک دیگر می تواند با اطمینان خاطر از کار آنها پشتیبانی کند زیرا مشارکت تجاری یک کار گروهی است و هیچکدام از شرکا به تنهایی نخواهند توانست از عهده ی تمام امور محوله برآیند.
-از خودگذشتگی
موفقیت در کسب و کار بدون وجود یک تیم رهبری متعهد بسیار دشوار است. بهترین مشارکت تجاری نوعی از مشارکت است که کاملاً به موفقیت شغلی شرکا کمک نماید.
-درک متقابل
ما نه تنها باید درباره ایده ها و پیشنهادات مختلف بلکه در مورد نیازهای یکدیگر درک متقابل داشته باشیم، بخشی از این درک متقابل ویژگی احترام است که برای شرکای تجاری فوق العاده مهم است. با توجه به این که اهداف داخلی سازمان ها ممکن است تغییر کند، شرکای تجاری باید در مواجه با تغییر منعطف باشند و بتوانند برای دستیابی به بهترین نتیجه ممکن با یکدیگر همکاری کنند.
Image