تخصص های مورد نیاز

تخصص های مورد نیاز


نیازهای حال حاضر این مجموعه :                                                   

  • کارشناس تحققات با مدارک شیمی
  • کارگر تولید برای ماموریتهای برون استانی با مدرک دیپلم
  • کارشناس کنترل کیفیت با مدرک تحصیلی مرتبط
Image