روش های تحقیق و توسعه

اخلاقیات در تحقیق و توسعه
دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت سروش مانا فارمد در پروژه هایی گوناگون از مواد موثر اولیه غیر مواد مخدر گرفته تا مواد  تحت کنترل مخدر ، تحقیقاتی را با رویکردی اخلاقی ، مسئولانه ، هوشمندانه و همدلانه  انجام می دهد.دپارتمان تحقیق و توسعه شرکت سروش مانا فارمد در صدر شرکت های پیشرفته علمی در صنعت داروسازی قرار دارد و خواه در زمینه تحقیق در مورد یک مولکول جدید یا ارزیابی محاسباتی یک پروژه جدید برای یک محصول نهایی باشد، متخصصین ما تلاش مستمر برای موفقیت در امر محول شده را به بهترین نحو به انجام خواهند رساند.
Image